Algemene Voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden), regelen het gebruik en de toegang tot de website www.licor43.com, (hierna: de Website), van DZ Licores, SLU (hierna: DZ L) en stelt  deze ter beschikking van haar gebruikers (hierna: de Gebruiker). DZ L is een vennootschap naar Spaans recht, gevestigd te Polígono Industrial Los Camachos, C/Silicio, 10, 30369 – Cartagena, Murcia C.I.F..

DZ L, met CIF B30860142, is ingeschreven in het Handelsregister van Murcia, in het boek van vennootschappen, deel: 2847, Folio 185, blad: MU78477-1ª.

Als u contact met ons wilt opnemen kunt u dit doen per post via het bovengenoemde adres of via het contactformulier op de website.

Aanvaarding en naleving van deze voorwaarden en toegangseisen:

DZ L behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden naar eigen goeddunken en zonder waarschuwing periodiek te wijzigen. Met elk bezoek door de Gebruiker van de Website accepteert de Gebruiker de Algemene Voorwaarden met inbegrip van het Privacybeleid en Cookiebeleid. DOOR TOEGANG, HET BEKIJKEN OF GEBRUIKEN VAN HET MATERIAAL OF DE DIENSTEN TOEGANKELIJK OP OF VIA DE WEBSITE, GEEFT DE GEBRUIKER AAN DAT HIJ/ZIJ DE ALGEMENE VOORWAARDEN BEGRIJPT EN HIERMEE AKKOORD GAAT. Deze Website is alleen bedoeld voor meerderjarigen, omdat de huidige wetgeving de reclame, de verkoop en het schenken aan en de consumptie van alcohol aan personen onder de 18 jaar verbiedt. Niettemin controleert DZ L de juistheid van de door Gebruikers gegeven leeftijdsinformatie niet en is zij niet verantwoordelijk voor het schenden van de toegangsvoorwaarden en het bezoeken van de Website door minderjarigen. DZ L raadt ouders, vertegenwoordigers en verzorgers aan toezicht te houden op of passende voorzorgsmaatregelen te nemen voor het internetgebruik van kinderen. De douanewetgeving van sommige landen staat de import van wijn of sterke drank niet toe. De Gebruiker begrijpt en gaat ermee akkoord dat deze douanebeperkingen regelmatig kunnen wijzigen. In de volgende landen is de IMPORT VAN WIJN OF ANDERE ALCOHOLISCHE DRANKEN NIET TOEGESTAAN: Afghanistan, Saudi-Arabië, Azerbeidzjan, de Bahama’s, Bahrein, Bangladesh, Bosnië, Cuba, Denemarken, Dubai, Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten, Slowakije, Slovenië, Ethiopië, Finland, Frankrijk en gebieden en de Franse overzeese departementen (Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Pierre en Miquelon, Frans Polynesië, Nieuw-Caledonië, het Antarctisch gebied en de Zuidelijke Isas Wallis en Futuna), Hongarije, India, Irak, Iran, IJsland, Jordanië, Kazachstan, Kirgizië, Koeweit, Libië, Maleisië, Noorwegen, Oman, Pakistan, Polen, Qatar, Syrië, Soedan, Zweden, Tadzjikistan, Thailand, Togo, Turkmenistan, Ubia, Oekraïne, Uthuania, Oezbekistan en Jemen. Toegang tot de Website is gratis. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, dient hij/zij de Website niet te gebruiken.

Intellectuele en industriële eigendom, auteursrechten:

De inhoud en materialen beschikbaar gesteld door DZ L of geplaatst op de Website zijn auteursrechtelijk beschermd op basis van de nationale, Europese en internationale wetgeving op het gebied van het intellectuele en de industriële eigendom. De rechten op de materialen en de inhoud van de Website behoren volledig toe aan DZ L, of aan derden die toestemming hebben gegeven tot publicatie. Alle materialen, services en inhoud die deel uitmaken van de Website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, geluiden, video´s, software, webstructuur, grafieken, pictogrammen, handelsmerken, handelsnamen, industriële ontwerpen, ontwerpinformatie of -animaties, vallen onder het auteursrecht en worden beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake het intellectuele en/of industriële eigendom. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk goedgekeurd door DZ L of, indien van toepassing, door rechthebbenden van de overeenkomstige rechten is elke vorm van overbrenging, distributie, opslag, openbare communicatie, reproductie, reverse engineering, lening en elke daad van openbare reproductie met betrekking tot deze Website verboden. Alle rechten zijn voorbehouden. Vanwege de rechten op de handelsmerken, dienstmerken, ontwerpen, databanken en alle andere intellectuele-eigendomsrechten op de Website houdt, tenzij anders vermeld, het gebruik van de Website door de Gebruiker niet de overdracht in van eigendom, licentie of enige andere rechten ten aanzien van dergelijke intellectuele eigendom. De Gebruiker mag de materialen, elementen, inhoud, en informatie toegankelijk via de Website uitsluitend voor eigen behoeften gebruiken en stemt ermee in de Website en inhoud niet te gebruiken voor commerciële doeleinden, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DZ L. In het bijzonder en zonder beperking is het verboden databases anders dan die in het bezit of in licentie zijn gegeven voor DZ L te reproduceren, distribueren, af te beelden of uit te zenden in welke vorm dan ook, op te slaan op hardware of software, te scannen of beschikbaar te stellen, of afbeeldingen, tekst en andere inhoud beschikbaar gesteld via de Website te vertalen, aan te passen, te wijzigen of te manipuleren.

Garanties en aansprakelijkheidsbeperking:

DZ L garandeert niet de beschikbaarheid en continuïteit van de Website en diens inhoud en services, of de geschiktheid, betrouwbaarheid, actualiteit of nauwkeurigheid, voor welk doel dan ook. Informatie kan regelmatig gewijzigd worden. In geen geval is DZ L of aan haar gelieerde ondernemingen en moeder- of dochterondernemingen aansprakelijk voor enige schade (met inbegrip van directe, indirecte, incidentele, gevolg-, of enige andere schade), die verband houdt met of voortvloeit  uit het gebruik, de toegang, of het niet beschikbaar zijn van de inhoud van de Website, of veroorzaakt wordt door een storing, weglating, onderbreking, vertraging in de overbrenging, computervirus of storing in de lijn, ongeacht of deze schade volgt uit een contract of uit onrechtmatige daad, als gevolg van onze schuld, ons risico of enige andere aansprakelijkheid, zelfs als DZ L uitdrukkelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van een dergelijk verlies of schade. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van antivirussoftware om gedownloade materialen te controleren. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de compatibiliteit van dergelijke software met zijn/haar software en hij/zij draagt de volledige kosten van services, reparaties of correcties. De Gebruiker wordt aangeraden om de informatie op de Website te controleren aan de hand van andere bronnen indien hij/zij van plan is bepaalde beslissingen te nemen of bepaalde acties wil uitvoeren op basis van de informatie die beschikbaar is op deze Website. De Gebruiker begrijpt dat het internet niet een volledig veilig medium is en dat DZ L daarom niet kan garanderen dat alle informatie of materialen die de Gebruiker indient, plaatst, of verzendt via de Website vrij is van ongeoorloofde toegang of ongeoorloofd gebruik. DZ L neemt naar redelijkheid maatregelen om de veiligheid van de Website te beschermen. DZ L is niet verantwoordelijk voor de inhoud van services van derden, noch voor ongeautoriseerde toegang tot of wijziging van door de Gebruiker al dan niet verzonden of ontvangen gegevens of transacties gedaan via deze Website. DZ L is niet aansprakelijk voor informatie, uitspraken, meningen of gedragingen geuit door de Gebruiker, ook als deze de rechten van anderen aantasten. DZ L garandeert niet de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid of juistheid van de inhoud en services beschikbaar op sites in eigendom van of beheerd door derden, geopend via links of technische links van de Website. DZ L controleert niet de inhoud van dergelijke websites, biedt niet de producten en services beschikbaar op dergelijke websites aan en draagt geen verantwoordelijkheid, direct noch indirect, voor ontstane schade of kosten in verband met het gebruik van dergelijke websites. Derden mogen geen links opnemen naar www.licor43.com en haar pagina´s, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DZ L. Deze toestemming is ook vereist voor het instellen van soortgelijke links zoals hyperlinks of framings.

Taken en verantwoordelijkheden van de Gebruiker en gebruik van ontvangen informatie:

De Gebruiker stemt ermee in om deze website en de services slechts in overeenstemming met de wet en deze Algemene Voorwaarden te gebruiken, met inachtneming van algemeen aanvaard moreel en fatsoenlijk gedrag, in het bijzonder, maar niet beperkt tot:

Het niet verspreiden van inhoud van racistische, xenofobische, pornografische, discriminerende of beledigende aard, of inhoud die terrorisme of acties tegen de mensheid rechtvaardigt of die op enige wijze geweld stimuleert of illegale of schadelijke inhoud verspreidt;

Het niet verstoren van het gebruik of het genot van de services of inhoud door andere gebruikers en van het gebruik of het genot van gelijkwaardige inhoud van andere personen of entiteiten, of proberen onbevoegde toegang tot services of inhoud te krijgen;

Het niet vernietigen, wijzigen, uitschakelen of beschadigen van gegevens, informatie, programma´s of elektronische documenten eigendom van DZ L, haar leveranciers of derden;

Het niet creëren van een valse identiteit om anderen te misleiden, informatie over derden zonder hun toestemming te verzamelen of samenbrengen of aan derden externe e-mailadressen verstrekken of het recht op privacy, het portretrecht of eventuele andere rechten van derden te schenden.

Het niet onbevoegd toegang (proberen) te krijgen tot de services of inhoud, andere accounts, computersystemen of hieraan verbonden netwerken via het automatisch zoeken naar wachtwoorden of andere middelen;

Geen gebruik maken van de Website en daaraan verbonden services voor het versturen van kettingbrieven, spam, of andere berichten, commercieel of anderszins, of enige andere handeling waarbij de overdracht van schadelijke, kwaadaardige programma´s, ongevraagd of illegaal, of onjuist gebruik van chat-nieuwsgroepen, forums of andere services voor zover DZ L deze aanbiedt via de Website.

De Gebruiker is aansprakelijk voor eventuele schade die DZ L, haar gelieerde ondernemingen, dochter- of moederondernemingen of aangesloten bedrijven kunnen leiden als een direct of indirect gevolg van een schending van de verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of enige van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen. DZ L is niet aansprakelijk voor boetes, claims of eisen van derden, met inbegrip van overheden, tegen DZ L, haar gelieerde ondernemingen, dochter- of moederondernemingen of aangesloten bedrijven of medewerkers als gevolg van de schending van rechten van derden door de Gebruiker van de Website, voor zover dit gebruik strijdig is met de Algemene Voorwaarden of de wet. DZ L behoudt zich het recht voor om een dergelijke claim zelf af te handelen. De Gebruiker geeft zijn/haar volledige medewerking aan DZ L bij het verweer van DZ L tegen een eventuele claim. DZ L heeft geen verplichting tot het monitoren van de Website of het gedrag van de Gebruiker, of de inhoud van een gebruikerssessie op te slaan. DZ L kan echter toegang tot de Website en daartoe behorende  inhoud en diensten (inclusief interactieve diensten) beperken of opschorten, indien DZ L reden heeft aan te nemen dat de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden heeft geschonden of in strijd met de wet heeft gehandeld. DZ L zal zonder uitzondering juridische stappen ondernemen. In geval van niet-naleving van deze Algemene Voorwaarden of de van toepassing zijnde wet door de Gebruiker, kan DZ L, zonder het recht op enige schadevergoeding, de website op illegale inhoud controleren en naar eigen goeddunken of op verzoek van benadeelde partijen handelen in overeenstemming met de wet. DZ L aanvaardt geen verplichting tot geheimhouding of vertrouwelijkheid en kan rechten op informatie of materiaal ontvangen van de Gebruiker niet worden tegengeworpen. Alle suggesties, ideeën, creatieve en grafische concepten en andere informatie ontvangen via deze Website zijn exclusief en permanent eigendom van DZ L en worden beschouwd zonder kosten te worden gegeven. De Gebruiker gaat er mee akkoord dat informatie mag worden gebruikt en gepubliceerd door DZ L voor elk doel dat passend wordt geacht, zonder aansprakelijkheid voor verlies of schade opgelopen door de Gebruiker te aanvaarden als resultaat van dergelijk gebruik of plaatsing, en zonder afbreuk te doen aan de rechten van de Gebruiker onder de privacywetgeving, voor zover dergelijke rechten kunnen worden uitgesloten.

Versie: 18 juni 2015